meta data for this page

Przeznaczenie usługi

Główne cele wdrożenia Narzędzia IT to:

1) aktywizacja mieszkańców w procesie partycypacji konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym w ramach założeń Projektu,

2) wsparcie urzędników gmin w procesach objętych Projektem w zakresie interaktywnego prowadzenia konsultacji społecznych dokumentów planistycznych, a w szczególności interakcji z mieszkańcami realizowanymi w trakcie:

  • zgłaszania propozycji do wstępnej koncepcji projektu studium i/lub wstępnej koncepcji projektu miejscowych planów (lub ich zmiany) przed ich skierowaniem do Etapu 2,
  • zgłaszania propozycji (wniosków) dotyczących zagospodarowania terenów objętych uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia studium i/lub miejscowego planu lub ich zmiany,
  • zgłaszania komentarzy do projektu studium i/lub projektu miejscowych planów (lub ich zmiany) przed ich ostatecznym przyjęciem przez władze samorządowe,

3) dostarczenie dodatkowych informacji i możliwości ich agregacji i oceny przez pracowników jednostek samorządów terytorialnych realizujących zadania z zakresu planowania przestrzennego oraz urbanistów opracowujących studia i miejscowe plany (lub ich zmiany) oraz mieszkańców,

4) edukacja, upowszechnienie i promocja interaktywnych technik KS.