Obsługa części publicznej

Wyszukanie miejscowości, w której odbywają się konsultacje

Aby rozpocząć prace w programie, użytkownik wybiera interesującą go miejscowość poprzez:

 • wpisanie jej nazwy w okno „wpisz miejscowość”
 • zaznaczenie na mapie markera, odpowiadającego szukanej miejscowości.

W przypadku wpisywania nazwy w wyszukiwarkę, należy pamiętać, że system podpowie wyłącznie te miejscowości, w których oprogramowanie zostało uruchomione. Jeśli nie znalazłeś swojej miejscowości skontaktuj się z Geofabryką lub władzami Twojej miejscowości.

Wybrane narzędzia mapy

Mapa jest centralnym widokiem programu. Stanowi także tło dla wszystkich okien, ramek narzędzi, które dostępne są dla użytkownika publicznego. Na mapie dostępne są między innymi następujące narzędzia.

W kolejności, od lewej strony:

 • powiększenie,
 • powiększenie do zasięgu (na poziomie kraju do granic Polski, na poziomie organizacji/gminy do jej granic),
 • zmniejszenie
 • pomiar długości (zakończenie pomiaru - dwukrotnym kliknięciem, wyłączenie narzędzia - powtórne kliknięcie ikony)
 • pomiar powierzchni (obsługa jak wyżej)
 • link do udostępniania (kopiuje do schowka link z aktualnym zakresem mapy)
 • rysowanie bufora (po włączeniu należy wybrać typ geometrii, zdefiniować odległość bufora, a następnie należy narysować obiekt, wokół którego zostanie wygenerowany bufor). Aby narysować bufor do wewnątrz rysowanego obszaru, należy wprowadzić wartość ujemną (dla odległości bufora).

Panel aktualności

Panel aktualności, otwierany przyciskiem zawiera treść powitalną oraz dodawane na bieżąco komunikaty o przebiegu konsultacji w danej organizacji.

Panel objaśnień

Panel objaśnień, otwierany przyciskiem , zawiera informacje o kompozycjach mapowych i warstwach tematycznych, wykorzystanych na mapie. Jego zawartość zmienia się w zależności od poziomu zbliżenia mapy. Kompozycje map lub warstw w panelu objaśnień posiadają następujące narzędzia (od lewej strony):

 1. włączenie/wyłączenie warstwy/kompozycji,
 2. podgląd informacji o źródle kompozycji,
 3. podgląd objaśnień dla symboli na mapach danej kompozycji.
 4. suwak ustawienia przezroczystość warstwy/kompozycji.

Panel wyszukiwania

Po przejściu na poziom organizacji udostępniającej konsultację, możliwe jest wyszukanie adresu lub działki geodezyjnej. Panel wyszukiwania, otwierany przyciskiem , zawiera narzędzia wyszukiwania.

Wyszukiwanie adresu

Wyszukiwarka działa wyłącznie w obrębie danej organizacji (gminy). Po wyborze odpowiedniego trybu okna wyszukiwania, należy wpisać dane punktu adresowego np. Dąbrówka 15 lub Jana Sobieskiego 3. Możliwe jest także wyszukanie ulicy, bez podania numeru. W przypadku miejscowości położonych na obszarze gminy, w których nie występują ulice, należy numer poprzedzić jej nazwą.

Wyszukiwanie działki

Po wyborze odpowiedniego trybu okna wyszukiwania, należy wpisać dane działki tj. numer obrębu oraz jej numer.

Po naciśnięciu ikony obszar mapy zostanie przybliżony do poszukiwanego obiektu.

   Uwaga! Poszukiwanie działek jest dostępne tylko dla obszarów powiatów,które taką usługę 
   dostarczają i jest niezależne od dostawcy kMAP.

Panel statystyki

Panel statystyk, otwierany przyciskiem , zawiera wybrane wskaźniki dotyczące wykorzystania kMAP w danej organizacji. Panel może być niedostępny, w zależności od decyzji organizacji.

Potrzeby

Panel potrzeb rozwija się poprzez naciśnięcie belki:

Potrzeby to Twój głos w dowolnej sprawie dotyczącej przestrzeni. Zgłaszanie potrzeb możliwe jest w każdej chwili, dla wszystkich organizacji (gmin), które wykorzystują oprogramowanie. Potrzebę możesz zgłosić dla dowolnego miejsca w Twojej gminie. Zgłoszona przez Ciebie potrzeba zostanie dodana do mapy po sprawdzeniu jej treści przez administratora (weryfikujemy treść wpisów, aby nie naruszały dobrych obyczajów publicznej dyskusji). Poza zgłaszaniem potrzeb, możesz także polubić lub skomentować potrzebę innych użytkowników oraz wysłać link do potrzeby.

Przeglądanie potrzeb

Po rozwinięciu panelu potrzeb, należy wybrać potrzebę z listy, klikając na jej nazwę. Po otwarciu widoku Potrzeby, pod jej opisem, dostępne są narzędzia interakcji społecznej (od lewej strony):

 • polubienia/odrzucenia,
 • komentowania (przycisk otwiera komentarze oraz pozwala na na wprowadzenie nowych, komentarze są moderowane, zgodnie z informacją na ekranie, która pojawia się po wprowadzeniu komentarza),
 • udostępniania (po przyciśnięciu ikony następuje skopiowanie linku do Potrzeby do pamięci urządzenia,
 • generowania pdf,
 • przybliżania Potrzeby na mapie.

Zgłaszanie potrzeb

Aby dodać nową potrzebę, należy po rozwinięciu panelu potrzeb wybrać ikonę a następnie wybrać rodzaj geometrii, którą użytkownik zaznaczy lokalizację potrzeby. Po otwarciu panelu dodawania potrzeby, należy uzupełnić pola, dodać wybrane obiekty (np zdjęcia). Tak przygotowany formularz należy zapisać.

Konsultacje

Władze Twojej miejscowości mogą podejmować szereg działań, podczas których zachęcają lokalną społeczność do współdecydowania o zmianach w przestrzeni miasta, gminy czy konkretnej miejscowości. Dzięki kMAP masz możliwość wyrażenia swojego zdania, podejmując kilka rodzajów czynności. Po wyszukaniu Twojej miejscowości na mapie, czynności są dostępne w postaci menu po lewej stronie ekranu. Rodzaje czynności, które są aktualnie dostępne, zależą od przeprowadzanych w danej chwili konsultacji.

Szerzej o problematyce konsultacji w planowaniu przestrzennym piszemy w opracowaniu „Planowanie przestrzenne dla każdego”. Zapraszamy do pobrania dokumentu w formacie PDF

Udział w konsultacji

Po rozwinięciu panelu konsultacji (przez naciśnięcie belki „Konsultacje”), można wybrać odpowiednią konsultację. Zauważ, że konsultacje mogą mieć dwa statusy: trwające (wówczas pokazano liczbę dni do zakończenia) lub zakończone. Czynny udział można brać wyłącznie w konsultacjach aktywnych.

Konsultacje mogą być przeprowadzane w różnych formach np. geoankiety, składania opinii, wniosków czy uwag. Informację o formie konsultacji wykorzystanej w danej konsultacji zawarte są w jej opisie.

Opinie

To forma konsultacji, w której uczestnik jest proszony o wyrażenie swojej opinii, w odniesieniu do zdefiniowanego problemu. Jego opis zawarty jest we wstępie do konsultacji. Wyrażenie opinii odbywa się poprzez zdefiniowanie (narysowanie na mapie) miejsca, do którego się odnosi (lub wykazanie całego obszaru konsultacji) oraz wypełnienie pól formularza, polegające na podaniu tytułu/nazwy opinii oraz jej treści (załączniki nie są obowiązkowe). Opinie, zanim zostaną wyświetlone w części publicznej aplikacji podlegają moderacji, zgodnie z informacją wyświetlaną w trakcie zapisywania Opinii.

Geoankiety

To forma konsultacji, w której uczestnik jest proszony o wypełnienie ankiety. Poza tradycyjnymi rodzajami pytań ankietowych (pojedynczy wybór, wybór wielu opcji itp.) uczestnik jest proszony o podanie lokalizacji dla problemów, będących przedmiotem ankiety. W tej sytuacji po naciśnięciu przycisku rysowania, którego ikona rożni się w zależności od rodzaju geometrii, jaka jest przypisana danemu pytaniu (np. dla punktów to , panel ankiety zostanie zwinięty i wyświetlą się narzędzia rysowania.

Umożliwiają one (od lewej):

 1. zamknięcie okna rysowania z usunięciem wszystkich obiektów,
 2. usunięcie pojedynczego narysowanego obiektu,
 3. zapisanie narysowanych obiektów i powrót do ankiety.
Wnioski i Uwagi

W przypadku konsultacji, której celem jest zebranie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium (szerzej o tych dokumentach w Pobierz broszurę w PDF, serwis dostarcza formularz umożliwiający przygotowanie pisma. Sposób skutecznego dostarczenia pisma do Urzędu, objaśniony jest w opisie danej konsultacji.

Wypełnianie formularza rozpoczyna się od wyszukania i wskazania danej konsultacji na liście. Po dokładnym zapoznaniu się z opisem konsultacji, należy postępować zgodnie z poleceniami umieszczonymi pod opisem. Po naciśnięciu ikony należy wybrać do jakiego zakresu przestrzennego odnosi się uwaga/wniosek. Jeśli użytkownik zdecyduje o narysowaniu obiektu, serwis samodzielnie doda szkic sytuacyjny jako załącznik do pisma.

Po wypełnieniu pól formularza i naciśnięciu ikony zostanie wygenerowany dokument w formacie PDF, który można zapisać na swoim urządzeniu.

Konto użytkownika

Udział w konsultacjach wiąże się z wprowadzaniem treści i przeglądaniem map. Konto użytkownika pozwala na zapisywanie wybranych aspektów tych czynności. Są to przede wszystkim możliwości:

 1. zapisywania wprowadzonych (Potrzeb, Opinii) w formie szkiców, w celu późniejszego powrotu i kontynuacji pracy.
 2. zapisywania aktualnych widoków mapy.

Rejestracja i logowanie

W celu zarejestrowania się lub zalogowania należy rozwinąć menu za pomocą przycisku znajdującego się w prawym górnym rogu okna przeglądarki i wybrać pozycję „zaloguj”.

Rejestracja odbywa się poprzez kontakt z administratorem danej jednostki organizacyjnej lub za pomocą widocznego linku „zarejestruj się” - po wejściu w ten link podajemy swoje dane w celu stworzenia nowego konta. Po zarejestrowaniu się w bazie użytkownik na wskazany przez siebie adres mailowy otrzyma link aktywacyjny, który należy kliknąć aby konto działało.

Zalogować można się na trzy sposoby:

 1. za pomocą loginu i hasła utworzonego podczas rejestracji do serwisu kMAP.pl
 2. poprzez swoje konto Facebook
 3. poprzez swoje konto Google

Panel Moje konto

Panel Moje konto jest miejscem, w którym użytkownik może zobaczyć status zgłoszonych przez siebie: opinii, potrzeb, wniosków, uwag; z obszarów wszystkich jednostek.

W tym miejscu Użytkownik może powrócić do edycji niedokończonych zgłoszeń.