Konsultacje

Moduł konsultacje służy do tworzenia, edycji oraz zarządzania publikacją konsultacji.

Zakładka "Informacje podstawowe"

W zakładce prezentowana jest lista wszystkich stworzonych konsultacji w danej organizacji (gminie). Lista zwiera informacje o datach rozpoczęcia i zakończenia konsultacji oraz jej statusie, określającym zakres i formę publikacji. Przejście do formularza edycji danej konsultacji, następuje poprzez kliknięcie nazwy konsultacji na liście.

Tworzenie nowej konsultacji

Formularz tworzenia nowej konsultacji uruchamia się za pomocą ikony . Aby zapisać konsultację należy wypełnić przynajmniej pola wskazane gwiazdką (obowiązkowe). Ich opis znajduje się w rozdziale poniżej. Warto pamiętać, że wszystkie wprowadzone informacje o konsultacji, będzie można zmienić w dowolnej chwili. Przed zapisaniem konsultacji należy nadać jej status Projektowana tak, aby nie była widoczna dla użytkowników publicznych. Zapisanie konsultacji odbywa się poprzez przycisk Zapisz (użytkownik pozostanie w widoku formularza konsultacji) lub Zapisz i zamknij (użytkownik powróci do widoku listy konsultacji).

Formularz konsultacji

Po zapisaniu tworzonej konsultacji, na formularzu konsultacji włączone zostają dodatkowe zakładki, które służą do jej obsługi. Pierwsza zakładka prezentuje informacje wpisane przy tworzeniu konsultacji, które w dalszym ciągu można edytować.

Pola formularza konsultacji:

 1. Nazwa konsultacji - pełna nazwa konsultacji (nie ma limitu znaków, jednak prosimy pamiętać, że będzie ona wyświetlana w różnych kontekstach na stronie publicznej).
 2. Nazwa skrócona - nazwa skrócona konsultacji (maksymalnie 150 znaków), będzie wyświetlana na mapie.
 3. Opis konsultacji - opis, przedstawiający założenia konsultacji, w szczególności powinien zawierać oczekiwania względem użytkowników publicznych.
 4. Daty - daty rozpoczęcia i zakończenia konsultacji. Daty mają podstawowe znaczenie dla zarządzania dostępnością konsultacji w części publicznej aplikacji. Warto zapamiętać kilka reguł w tym zakresie:
  • daty decydują o automatycznej zmianie statusu konsultacji. Po przejściu przez datę rozpoczęcia, status zmieniany jest na Aktywna (np. z Projektowana). Z kolei po przejściu daty zakończenia, status zmieniany jest na Zakończona;
  • nie można zapisać konsultacji jako aktywnej, gdy aktualna data dniowa jest nowa niż data zakończenia;
  • w części publicznej widoczne są tylko te konsultacje, które mają status Aktywna lub Zakończona;
  • w części publicznej do konsultacji Zakończonych, nie jest możliwe dopisywanie komentarzy itp., mogą być jedynie wyświetlane.
 5. Wybór dostępnych czynności konsultacyjnych - dla każdej konsultacji przewidziane są określone czynności (sposoby interakcji), jakie może wykonywać użytkownik w części publicznej. Czynności mogą zmieniać się w trakcie kolejnych etapów konsultacji tego samego zagadnienia. W jednej chwili publicznie dostępna może być jedna z form: Opinie, Ankieta, Wniosek/Uwaga. Szerzej o poszczególnych formach konsultacji, ich ustawieniach itd. w rozdziałach poniżej.
 1. Uwagi - pole przeznaczone jest do wpisania dowolnego tekstu (ciągu znaków). Zwartość pola nie jest wyświetlana w części publicznej aplikacji.
 2. Nazwa dokumentu - pole przeznaczone do wpisania nazwy dokumentu podlegającego konsultacji (jeśli konsultacja dotyczy już określonego dokumentu).
 3. Nazwa dokumentu - pole przeznaczone do wpisania nazwy dokumentu podlegającego konsultacji, odmienionego w bierniku.
 4. Dodatkowe warstwy tematyczne - w tym miejscu należy wybrać dodatkowe warstwy tematyczne, jakie użytkownik publiczny zobaczy, zbliżając się (powiększając) obszar konsultacji na mapie, w części publicznej.
 5. Film - pozwala na wyświetlanie filmu z umieszczonego w serwisie YouTube. Film widoczny będzie w części publicznej w lewym panelu danej konsultacji, nad jej opisem. Więcej informacji o sposobie wyświetlania filmów w rozdziale dotyczącym Modułu CMS.

Czynności konsultacyjne (formy konsultacji)

Program umożliwia przeprowadzenie konsultacji w kilku formach (sposobach interakcji z użytkownikiem publicznym). Poniżej przedstawione zostały dodatkowe informacje, niezbędne dla prawidłowego zarządzania konsultacjami o rożnych formach interakcji.

Potrzeby

Jak wynika ze wskazanego opisu, Potrzeby są jedyną formą interakcji z użytkownikami publicznymi, która nie wymaga tworzenia konsultacji. Wprowadzanie Potrzeb trwa przez cały czas użytkowania aplikacji, na terenie całej organizacji (gminy). Potrzeby są swobodną formą wypowiedzi. Treść potrzeb jest kontrolowania przez moderatora i wyświetlana publicznie wyłącznie po jego akceptacji. O pracy znaczeniu moderacji i przeprowadzeniu tych czynności piszemy w rozdziale opisującym Moduł Moderatora.

Opinie

Opinie, jak i wszystkie pozostałe czynności, wiążą się ściśle z konsultacjami. Do ich przeprowadzenia niezbędne jest zatem stworzenie konsultacji i włączenie jej czynności, w tym wypadku Opinii lub włączenie ich w konsultacji wykorzystującej do tej pory inne formy interakcji. Użytkownicy publiczni w ramach Opinii mogą odpowiadać na treści/pytania/zagadanienia zawarte w opisie konsultacji, wraz ze wskazaniem miejsca w przestrzeni, do którego odnosi się dany komentarz. Treść komentarzy jest kontrolowania przez moderatora i wyświetlana publicznie wyłącznie po jego akceptacji. Opinie wyrażone w danej konsultacji, można przeglądać w Zakładce Opnie, danej konsultacji.

Ankiety

Ankiety to specyficzny sposób zapytania o zdanie mieszkańców. Ankieta przeprowadzana jest także w ramach stworzonej konsultacji. Ankieta może być zbudowana z szeregu pytań, w tym pytań przestrzennych, dla których odpowiedzią jest wskazanie lokalizacji przez użytkownika publicznego.

Wnioski

Wnioski, to narzędzie pozwalające na przygotowanie (wypełnienie i wydruk) formularza wniosku do opracowywanego dokumentu planistycznego (miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium).

Uwagi

Uwagi, to narzędzie pozwalające na przygotowanie (wypełnienie i wydruk) formularza uwag do opracowywanego dokumentu planistycznego (miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium).


Zakładka "Granica"

Zakładka służy do ustawień publikacji granicy obszaru konsultacji.

Wskazanie/import granicy

Poprzez wybór narzędzia użytkownik wywołuje okno biblioteki danych przestrzennych, w którym dostępne są wykorzystywane wcześniej/zaimportowane dane wektorowe, dla których określono rodzaj „granica”. Daną warstwę wybiera się z listy poprzez wskazanie jej nazwy. W chwili wybrania zostaje ona usunięta z listy dostępnych warstw.

Rysowanie granicy

Poprzez wybór narzędzia użytkownik wywołuje okno rysowania granicy. Mapa zawiera warstwę podkładową OSM oraz warstwę działek. Po wywołaniu okna mapy, użytkownik może rozpocząć jej rysowanie, stawiając kolejno wierzchołki poligonu (naciskając raz lewym przyciskiem myszy). Aby zakończyć rysowanie, wstawiając ostatni wierzchołek należny kliknąć podwójnie lewym przyciskiem myszy. Przed zapisaniem geometrii granicy, należy wpisać nazwę dodawanego obiektu, po której będzie on rozpoznawany na liście dostępnych warstw.

Publikacja granicy

Do danej konsultacji, może zostać wybrana więcej niż jedna granica (np. mogą to być warianty,zmieniające się w czasie). Aby wybrać geometrie, która ma zostać wyświetlona użytkownikom publicznym należy włączyć publikację warstwy przez naciśnięcie . Po zmianie przeznaczenia granicy do publikacji, należy wykonać Zapisz.


Zakładka "Dane przestrzenne"

Zlokalizowane tu narzędzia pozwalają zarządzać danymi przestrzennymi, które są wykorzystywane w danej konsultacji. Aplikacja umożliwia wykorzystanie w konsultacji, dwóch najbardziej popularnych rodzajów danych przestrzennych. Są to:

 1. pliki ESRI SHAPEFILE (SHP) - wektorowy format danych GIS, dane źródłowe muszą posiadać układ PL-1992 (EPSG:2180);
 2. pliki GEOTIFF (TIF z referencją przestrzenną) - rastrowy format danych GIS, dane źródłowe muszą posiadać układ PL-1992 (EPSG:2180).

Dodawanie danych przestrzennych do konsultacji

Poprzez wybór narzędzia użytkownik wywołuje okno biblioteki danych przestrzennych, w którym dostępne są wykorzystywane wcześniej przez organizację (gminę) dane wektorowe i rastrowe (poza danymi o granicach konsultacji, którymi zarządza się w zakładce „Granica”.

Wybór warstwy

Daną warstwę wybiera się z listy poprzez wskazanie jej nazwy. W chwili wybrania zostaje ona usunięta z listy dostępnych warstw. Przed wyborem, użytkownik może podejrzeć warstwę, wywołując mapę narzędziem .

Publikacja warstwy

Aby dana warstwa została wyświetlona publicznie należy na liście warstw danej konsultacji ustawić status publikacji na włączony, co sygnalizowane jest zieloną ikoną (po zmianie statusu publikacji należy zapisać zmiany).

Pozostałe czynności wykonuje się w ten sam sposób, jak w Module Danych Przestrzennych


Zakładka "Dokumenty"

Zlokalizowane tu narzędzia pozwalają zarządzać dokumentami, które są publikowane w danej konsultacji. Link do ich pobrania znajduje się na stronie publicznej, pod opisem konsultacji. Dokumenty pobiera się tam w postaci archiwum *.zip (wszystkie w jednej paczce). Lista dokumentów zawiera narzędzia do: pobrania , przełączenia statusu publikacji oraz usunięcia dokumentu z listy. Zarządzając dokumentami należy pamiętać, że:

 • usunięcie dokumentu z listy, nie powoduje jego usunięcia z Modułu biblioteki dokumentów a jedynie „odłączenie” go od konsultacji,
 • aby dokument był dostępny publicznie, należy poza dodaniem go do listy dokumentów konsultacji, włączyć status publikacji, zapisują potem zmiany.

Wybór dokumentów

Poprzez wybór narzędziem umieszczonym nad listą, użytkownik wywołuje okno biblioteki dokumentów, w którym dostępne są dokumenty wykorzystywane wcześniej przez organizację (gminę). Wybór do konsultacji powoduje usunięcie dokumentu z okna wyboru.

Pozostałe czynności wykonuje się w ten sam sposób, jak w Module Dokumentów


Zakładka "Opinie"

Zlokalizowane tu narzędzia pozwalają przeglądać dodane do konsultacji opinie (dla konsultacji, dla których włączono tę formę konsultacji). Dodatkowo umieszczone są tu narzędzia do pobrania na dysk danych o konsultacjach. Możliwe są dwa formaty plików:

 • CSV - plik tekstowy, który można edytować w notatniku lub arkuszu kalkulacyjny (Excel,LibreCalc),
 • SHP - zestaw plików niezbędnych do otwarcia danych i ich przeglądania w postaci warstwy w oprogramowaniu GIS.

Zakładka "Ankiety"

Zlokalizowane tu narzędzia pozwalają:

 • zarządzać publikacją ankiet w konsultacji,
 • podglądać i pobierać wyniki ankiet.

Publikacja ankiet

Publikując ankietę należy pamiętać, o następujących regułach:

 • w danej konsultacji może być opublikowana jedna ankieta,
 • ta sama ankieta, stworzona w Module Ankiet, może być wykorzystywana jednocześnie w kilku konsultacjach. Wyniki dla tej samej ankiety zapisywane są odrębnie w każdej konsultacji.

Włączenie ankiety w konsultacji

Aby dana ankieta została wyświetlona publicznie, należy na liście dostępnych ankiet status publikacji wybranej ankiety publikacji na włączony, co sygnalizowane jest zieloną ikoną (po zmianie statusu publikacji należy zapisać zmiany).

Wyświetlanie i pobieranie wyników

Poprzez wskazanie nazwy wykorzystywanej ankiety na liście ankiet, system przejdzie do strony, na której wyświetlane są wyniki ankiety. Nad raportem wyników zlokalizowane są przyciski, umożliwiające pobranie wyników w dwóch formatach:

 • CSV - plik tekstowy, rozdzielony przecinkami (odpowiedzi do pytań bez lokalizacji)
 • SHP - warstwa GIS w formacie SHP (odpowiedzi do pytań z lokalizacją)

Pliki CSV oraz SHP mają wspólne pole, wskazujące numer akcji wypełnienia ankiety (zapisania ankiety przez pojedynczego użytkownika). Może ono posłużyć dla złączenia danych CSV i SHP danej ankiety i dalszej ich analizy.

Tworzenie i edycja ankiet odbywa się w Module Ankiety